Høringssvar - Bekendtgørelsesudkast vedr. støtte til ugeaviser

Høringssvar - Bekendtgørelsesudkast vedr. støtte til ugeaviser

publiceret den 30. april 2023


På vegne af Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier skal jeg hermed takke for, at vi må afgive vores høringssvar til ’Udkast til bekendtgørelse om støtte til ugeaviser i 2023’.


Foreningen repræsenterer omkring 20 mindre digitale medier, som alle udkommer med eget produceret lokalt indhold i et afgrænset område, typisk en kommune. Foreningens medlemmer er IKKE medlem af Danske Medier og således ikke repræsenteret af de store medieres brancheorganisation.


Vi glæder os over, at Regeringen vil understøtte den demokratiske samtale og nærdemokratiet ved at uddele støtte til lokale medier, og vi glæder os særligt over, at de mindre, 100 % lokale digitale medier får mulighed for at få andel i støtten.


Vi skal samtidig kvittere for følgende betingelser for at modtage støtte:


  • at indholdet skal være lokalt, dækkende flere forskellige emner i udgiverområdet, og at indholdet skal være selvstændigt, bearbejdet indhold, som udgives ’eksklusivt’ på det lokale medie,
  • at kravet om antallet af redaktionelle medarbejder skal udgøre minimum 0,5 lønnet redaktionelt årsværk,
  • at kravet om tydelig lokal identifikation i form af brand og profil afspejler, at der er tale om et lokalt medie fra det pågældende område, og
  • at der maksimalt kan udbetales 300.000 kroner årligt pr. medie for at sikre, at der er midler nok i puljen til også de helt små, lokale og digitale medier.


Vi har følgende bemærkninger til bekendtgørelsen:


Indholdsdefinition
Vi foreslår, at billedgallerier, web-tv samt podcast kan tælles med i opgørelsen af indhold/redaktionelt stof, og at indhold genereret via AI chatrobotter samt tekstrobotter og anden form for indeksering og efterfølgende publicering af andre mediers indhold, IKKE kan tælles med i opgørelsen af indhold/redaktionelt stof.


Andel af redaktionelt, eget produceret indhold

For at sikre, at støtten ydes til lokal journalistik, forslår vi, at der som minimum skal være 50 procent eget produceret og publiceret lokaljournalistik / indhold, som ikke har været – eller vil blive – publiceret eller re-publiceret på/I andre medier.


Publicistisk rækkevidde

Såfremt en ’digital ugevis’ skal have mulighed for at søge støtte, forslår vi, at mediet skal have en publicistisk rækkevidde på minimum 10.000 unikke brugere pr. kalendermåned (gennemsnitligt over 12 måneder), jf. Google Analytics definitioner eller et andet, gratis anerkendt måleværktøj for internettrafik. Det er således vigtigt, IKKE at ’tvinge’ en ’digital ugeavis’ til at benytte et måleværktøj, som der skal betales for, eksempelvis Dansk Online Index.


Udgivelsesfrekvens

Vi foreslår en mere klar definition af udgivelsesfrekvens. For ’digital ugeavis’ bør udgivelsesfrekvensen være minimum 3 dage om ugen (gennemsnitligt over 12 måneder). Ved udgivelsesfrekvens forstås, hvornår den ’digitale ugeavis’ opdateres med nyt, unikt og eget produceret indhold.


Publicering og re-publicering

Vi bifalder, at indhold skal være selvstændigt, bearbejdet lokalt indhold, som kun kan findes på det pågældende medie ’eksklusivt’, men da mange digitale, lokale nyhedssites benytter sig af at ’re-publicere’ uddrag af indhold på deres tilknyttede sociale medier, eksempelvis Twitter, Instagram, Facebook og YouTube, bør der være mulighed for at benytte uddrag af indhold på de sociale medier. Vi foreslår derfor, at medierne gerne må bringe uddrag af indhold på sociale medier, hvor der henvises til indholdet i sit fulde omfang


Definition af redaktionelt årsværk

Et redaktionelt årsværk kan både være en skrivende reporter, en skrivende journalist, producerende podcast tilrettelægger/vært eller en producerende web-tv tilrettelægger/vært.


Evaluering og fremtidige støtteordning til lokale medier
Vi foreslår, at der sker en evaluering af denne konkrete støtteordning ultimo 2023 for at få vished om, hvor mange lokale medier, der reelt er støtteberettiget, herunder om de udmeldte rammer for maksimalt 300.000 kroner i støtte pr. medie er for lidt – eller for meget.


Vi håber, at en ny medieaftale vil indeholde muligheden for, at også digitale, lokale medier fremover kan søge støtte, og vores ønske er, at dette kommer til at indgå i et kommende medieforlig med en længere tidsmæssig horisont.


Vi ser frem til at se den endelig bekendtgørelse, og vi stiller os naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser.
Venlig hilsen
Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier

Michael Kjær, formand