Høringssvar - Redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser

Høringssvar - Bekendtgørelse om redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser

publiceret den 8. januar 2024


Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier takker for, at vi må komme med vores bemærkninger til ’Udkast til bekendtgørelse om redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser’. Nedenfor følger vores kommentarer.


Det glæder os meget, at den redaktionelle produktionsstøtte til ugeaviser fremover bliver en integreret del af mediestøtteområdet. Sidste års tildeling af redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser viser, at flere hyper-lokale, digitale medier fik tilsagn om støtte og dermed øget økonomi til at publicerer endnu mere lokalt originalt indhold.


Det er foreningens overbevisning, at fremtidens lokale medielandskab i højere grad kommer til at bestå af hyper-lokale digitale medier, som kun vil udkomme digitalt fremfor de traditionelle print ugeaviser.


I fremtiden er der derfor i højere grad brug for at understøtte etablering og udvikling samt drift af de små, hyper-lokale digitale journalistiske medier, som allerede i dag er i hård konkurrence med særligt Meta (Facebook) om såvel læsere som annoncekunder.


De små hyper-lokale digitale medier sikrer, at borgerne i særligt de små- og tyndt befolkede områder, fortsat har adgang til lokal kvalitets journalistik også selvom læsertallene er små, og dermed den potentielle annonceomsætning er lille.


Da omkostninger til originalt hyper-lokalt kvalitets indhold er høje, er det dermed vanskeligt at få en bæredygtig økonomi, der kan hænge sammen, for de små hyper-lokale medier.


Intentionen med ’redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser’ må være, at der publiceres mere originalt lokalt indhold, som ikke er publiceret i andre medier tidligere. Det kan de lokale medier sikrer i højere grad hvis de økonomiske rammer forbedres.


Foreningen har derfor følgende forslag til, hvordan beregningsmetoden af den redaktionelle produktionsstøtte til ugeaviser der publicerer originalt, eksklusivt og første gangs publiceret indhold, kan forbedres.


TILFØJELSE TIL KAPITEL 4: UDMÅLING AF STØTTE
Såfremt ugeavisen har et indhold, hvor mindst 40 pct. af det redaktionelle indhold er originalt, eksklusivt og første gangs publicering af selvstændigt journalistisk bearbejdet indhold, der publiceres i den pågældende ugeavis, øges beregningsgrundlaget for tildeling af støtte ved, at de redaktionelle omkostninger øges med en faktor 1,75.


Forklaring:

  • Originalt betyder, at det er mediets egne redaktionelle medarbejdere ansat hos ugeavisen, der har udviklet, produceret og publiceret indholdet. Indholdet kan således ikke købes eksternt fra bureau eller lignende.
  • Eksklusivt betyder, at det redaktionelle indhold udelukkende og kun publiceres i den pågældende ugeavis én gang.
  • Første gangs publicering betyder, at det redaktionelle indhold ikke tidligere er publiceret – eller efterfølgende vil blive publiceret - i andre medier end den pågældende ugevis, såvel printmedier som digitale medier.

Eksempel på udregning:


Hvis en ugeavis har redaktionelle omkostninger på 650.000 kroner, udregnes produktionsstøtte således, at beregningsbeløbet (redaktionelle omkostninger) ganges med 1,75 og beregningsgrundlaget vil således være 1.137.500 kroner.


Økonomisk konsekvens:


Med nuværende ordning vil ugeavisen modtaget 35 % af de redaktionelle omkostninger i produktionsstøtte, hvilket svarer til 227.500 kroner, mens der i denne af foreningens foreslåede model vil kunne tildeles 398.125 kroner i produktionsstøtte til den lokale ugeavis, som opfylder ovenstående indholdskriterier.


Denne model kendes allerede fra ’bekendtgørelse om mediestøtte’, hvor beregningsgrundlaget for den redaktionelle produktionsstøtte, hvor de redaktionelle omkostninger for lokale og regionale nyhedsmedier vægtes med en faktor på 1,3. Vi mener dog, at faktor skal være højere, da den potentielle annonceomsætning er lavere for de hyper-lokale medier.


For de ugeaviser, der har under 40 pct. af det redaktionelle stof som er originalt, eksklusivt og første gangs publicering vil beregningsgrundlaget være 35 % af de redaktionelle omkostninger, som beskrevet i dette ’Udkast til bekendtgørelse om redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser’.


Argumentation:


Blandt foreningens medlemmer er der en klar tilkendegivelse af, at såfremt produktionsstøtten til ugeaviser tilgodeser de lokale medier, der producerer originalt og eksklusivt indhold, vil det betyde en øgning af kvaliteten og mængden af den lokale journalistiske dækning af de områder i Danmark, som i fremtiden risikerer at være uden journalistisk dækning.


Således vil foreningens forslag på alle måder leve op til intentionen i denne bekendtgørelse om at styrke de lokale medier til glæde for danskere i alle dele af Danmark; også der hvor der i fremtiden ikke kan drives selvstændige, bæredygtigt økonomiske, lokale medier.


GENERELT
Sprogligt og redaktionelt bør hele bekendtgørelsen gennemgås, så den i højere grad indholdsmæssigt tager udgangspunkt i, at mange af de potentielle støtteberettiget medier er digitale medier og ikke print medier.


Et forslag kunne være at ændre betegnelsen ’redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser’ til ’redaktionel produktionsstøtte til lokale medier’ og herefter redaktionelt ændre i bekendtgørelsesteksten.


LOFT OG STØTTE PCT. ØGES FOR UGEAVIS PULJE PR. MEDIE
Ugeavis puljen for 2023 havde ca. 14 mio. kroner i ubrugte midler og derfor forslår foreningen, at tilskud øges til maksimalt at udgøre 45 pct. af ugeavisens redaktionelle omkostninger, mod de nævnte 35 pct, og at loftet hæves til 500.000 kroner pr. medie, mod de nævnte 350.000 kroner pr. medie.


Eventuelle ubrugte midler fordeles ligeligt mellem alle de medier, der har modtaget positivt tilsagn om redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser.


KONCERNSTØTTELOFT FOR UGEAVIS PULJE
For at sikre, at så mange lokale medier som muligt kan opnå støtte fra ugeavispuljen, og at de enkelte støttebeløb er tilstrækkelige til at skabe en økonomisk bæredygtighed for de lokale medier, foreslår vi, at der indføres et koncernstøtteloft for modtagelsen af redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser, som kendes fra ’bekendtgørelse om Mediestøtte’.


Konkret foreslår vi, at der indføres et koncernstøtteloft på 1.500.000 kroner for modtagere af redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser, pr. koncern. Ved beregningen af koncernstøtteloftet betragtes alle koncernforbundne virksomheder, der modtager redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser.


EKSTRA ORDINÆR STØTTE FRA UBRUGTE 2023 MIDLER
De ca. 14 mio. kroner i ubrugte midler fra Ugeavisen puljen i 2023 foreslås uddelt ekstraordinært i 1. kvartal 2024 til de medier, der modtog støtte fra Ugeavispuljen i 2023.


Midlerne uddeles ligeligt mellem alle medierne svarende til omkring 110.000 kroner til hvert af de 127 medier, der modtog støtte fra Ugeavispuljen i 2023. Alle medier får uddelt det ekstraordinære støttebeløb også selvom loftet på 350.000 kroner pr. medie overstiges.


Vi ser frem til at se den endelig bekendtgørelse, og vi stiller os naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser.


Venlig hilsen
Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier
Michael Kjær, formand