om

FORMÅL

 

Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier arbejder for bedre rammevilkår for de lokale internetmedier.

HVORFOR

 

Danskerne ønsker mere lokal ’hen-over-hækken journalistik’, fokus på lokal kultur, politik, foreningslivet, begivenheder og lokale events.


De lokale, digitale medier er med til at skabe fokus på det lokale og helt nære med direkte – her og nu - kontakt med og mellem de lokale borgere.


Kommuner og bysamfund har brug for en øget opmærksomhed og en styrkelse af sammenhængskræften for de lokale borgere, det lokale samfund, foreningslivet, de små og mellemstore virksomhederne og de enkelte kommuner.


Lokale foreninger, virksomheder, organisationer og kommunale tilbud ønsker stærke, lokale, internetbaseret medieplatforme, hvor deres budskaber kan komme ud hurtigt, gratis og billigere.

POLITIK


Konkrete forslag og initiativer til det kommende medieforlig:

 

Kriterierne for Produktionsstøtten skal ændres, så også små, lokale medier med få redaktionelle ressourcer kan opnå produktionsstøtte


Kriterierne for at få adgang til Produktionsstøtte skal ændres, så også mindre, lokale nyhedsmedier med få redaktionelle ansatte kan opnå Produktionsstøtte.


Kravet om antal fuldtidsansatte redaktionelle stillinger skal sættes ned til én fuldtidsansat, redaktionel stilling som – eksempelvis - kan deles på to halvtids, redaktionelle stillinger.


For at opnå Produktionsstøtte skal mediet være tilmeldt pressenævnet og have en ansvarshavende redaktør.


Stop konkurrenceforvridning blandt de lokale medier


Ved tildeling af Medie- og Produktionsstøtte skal det det sikres, at der ikke skabes en lokal konkurrenceforvridning mellem de lokale medier.


Alle lokale medier, såvel radio, tv, internet og print skal have lige adgang til Medie- og Produktionsstøtte.


Platforms neutralitet


Der skal ydes Medie- og Produktionsstøtte til alt journalistisk redigeret indhold, uafhængig af hvilken platform og form indholdet publiceres i/på.


Indhold, der publiceres i tekst, video eller lyd, skal kunne opnå Medie- og Produktionsstøtte, dog skal indholdet publiceres på en platform, som mediet selv kontrollerer.


Lokal Produktionsstøtte skal gå til lokale medier og til lokalt indhold


Lokale medier kan kun tildeles Produktionsstøtte, hvis mediet har formel adresse i udgiverkommunen.


Indholdets hovedvægt skal være målrettes et geografisk mindre område.


Minimum 50 procent skal være selvstændigt journalistisk redigeret indhold, som ikke er/bliver publiceret i/på andre medier, dog er re-publicering på diverse sociale medier tilladt.


For lokale printaviser må annoncer og kommercielle tillæg maksimalt udgøre 50 procent af den publicerede printavis, resten skal være redigeret, journalistisk indhold.


Lokalmediet skal være tilmeldt pressenævnet og have en ansvarshavende redaktør.


Lokalpulje til udvikling af lokalt indhold skal etableres


Der skal etablere en særlig Lokalpulje målrettet lokale indholdssatsninger, hvor indholdet skal tage udgangspunkt i et bysamfund, bydel eller landsby laug, med indhold omhandlende lokale foreninger, sport, grøn omstilling, kulturliv, bosætning, forretningsliv og lignende.


Der skal ikke være medfinansiering fra medier.


Innovationspulje til udvikling af mediers indhold

og forretningsmodeller skal etableres


Der skal etableres en Mediestøttepulje, som udelukkende går til udvikling og innovation af mediers indhold samt skabe mulighed for satsninger på nye forretningsmodeller, så medierne innoverer med målet om at fremme brugen af danske, redigerede journalistiske medier samt sikre en fremadrettet finansiering.


Medierne skal medfinansiere innovationsprojekter med 25 procent.


Såvel projektbeskrivelser, som danner baggrund for tildeling af støtte til innovationsprojekter, skal være offentlige tilgængelige, og alle resultater, data, økonomi og fastsatte rapporteringskrav skal ligeledes være offentlig tilgængeligt.


Produktionsstøtten skal afvikles


Produktionsstøtten skal afvikles over en 5-årig periode, da ingen medier grundlæggende skal modtage offentlige støtte, medmindre staten ejer mediet, som derfor skal opfylde en række public service forpligtigelser.


Medier skal drives som forretninger, og kan der ikke skabes sammenhænge mellem indtægter og udgifter, må medierne igangsætte en udvikling af sine indholdsprodukter og forretningsmodeller – på lige fod med alle andre virksomheder. Medier skal ikke have en driftsøkonomisk særstatus i forhold til andre virksomheder.


Trykte og digitale avisers momsfritagelse, den såkaldte nulmomsfritagelsen, skal afskaffes